Dolar : Alış : 5.5775 / Satış : 5.5875
Euro : Alış : 6.1922 / Satış : 6.2033
HAVA DURUMU
hava durumu

TEKIRDAG28°CÇok Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 14 Kategoride 43230 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

2019 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile ilgili Esas ve Usuller

11 Haziran 2019
Ana Sayfa » SON DAKİKA»2019 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile ilgili Esas ve Usuller
2019 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile ilgili Esas ve Usuller

(2019 / 2 Sayılı Valilik Tebliği)
Amaç:
Madde 1- Bu tebliğin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirler belirlemek, teknik elemanları ve çiftçileri eğitmek, ayrıca halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini sağlamaktır.
Kapsam:
Madde 2-
Bu tebliğ yukarıda açıklanan amacın gerçekleştirmesini sağlamak için, îlimiz mülki hudutları dâhilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Yasal Dayanak:
Madde 3-
a) 08.07.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı Görev Yönergesinin 8. maddesinin 2.bendinin, “d” şıkkında “ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleriönleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek” görevi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görevleri arasında açıklanmıştır.
b) Cezai İşlemelerde yasal dayanaklar: 2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) “c” bendinde “Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve Valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.” açıklamasına göre “ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik Makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir” hükmü ilimizde uygulanmayacak ve kontrollü anız yakılması dahil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir. 2019 Yılı ceza miktarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nm 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019/1 nolu Tebliğinin (1) bendine göre belirlenmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20nci maddenin (I) bendinde “anız yakanlara her dekar için 60,11 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.” hükmü gereği hazırlanmıştır.
Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları;
Madde 4-
1- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.
2- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.
3- Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yamçı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 8-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot ve çalı yakılmasına engel olacaklar; Muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma Komutanlığı veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.
4- Aruz yakılmasına karşı alınan önlemlerin daha etkin hale getirilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.
5- Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin Mahalle Muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.
6- Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.
7- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir.
-Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir.
8- Müftülüklerce camilerde anız yangınlarının önlenmesi ile ilgili hutbeler okunacaktır.
9- 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi Mahalle Muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, ilgili Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır.
10- Kontrol görevlileri, halkın ve Mahalle Muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için gerekli uyarıları yapacaklardır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları
Madde 5- İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlıkları:
-Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek, zararları etraflıca anlatılacaktır.
-Yapılacak eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacak, yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Mayıs-Ekim ayları itibariyle Î1 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.
-Hazırlanacak afiş ve broşürlerle halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Madde 6- Karayolları Şube Müdürlüğü:
-Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube Müdürlüğünce, yol şevlerindeki otlar temizlenerek yamçı materyal kaldırılacak, yol kenarlarında anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.
Madde 7- İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü:
-Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır.
-Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Madde 8- Milli Eğitim Müdürlüğü:
-Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır.
Madde 9- Orman Bölge Mfldürlüğü/Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri:
-Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Mahalle toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye îl/îlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
-İhbarlara, acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında, yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır.
-Alınan önlem ve duyurulara rağmen, amz yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangınının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller 11 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Madde 10- Belediye Başkanlıkları:
-Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler, Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki amz yangınlarının söndürülmesi için İtfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.
Madde 11- Mahalle Muhtarlıkları:
-Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Amz yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek, ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Madde 12- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü:
-Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin ilgili Kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır.
-2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2019 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019/1 nolu Tebliğinin (1) bendine göre belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde “2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun , Ek -1 inci maddesinin (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara ve ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve Valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.” açıklamasına göre “ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik Makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir” hükmü İlimizde uygulanmayacak ve kontrollü anız yakılması dahil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20nci maddenin (1) bendinde “anız yakanlara her dekar için 60,11 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.” hükmü uygulanacaktır.
Madde 13- İlimiz sınırları içerisinde, ikinci ürün ekilişi yapıldığından 2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun , Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) c bendinde “ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem plâm çerçevesinde ve Valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.” hükmü ilimizde uygulanmayacak ve kontrollü anız yakılması dahil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir.
Ayrıca Valilikçe yayınlanan bu tebliğe aykırı hareket edenler hakkında adına tahakkuk eden cezalarla beraber Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 2019 ydı için 320 (Uç Yüz Yirmi) TL. para cezası verilecektir.
Yukarıdaki belirtilen hususlar, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yakından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
Tüm mahalle halkına duyurulmasını ve gereğini rica ederim.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :